indexWIW都更專案網站項目表

以下資料將持續更新

 

1、    基本資料

2、    獎勵容積申請

3、    建築規劃設計

4、    實施方式及有關費用分攤

5、    拆遷安置計劃

6、    財務計劃

7、    權利變換估價資訊

8、    選配資訊

9、    實施進度

10、        公聽會會議紀錄

11、        法令諮詢

12、        聯絡方式: 台北市襄陽路8 12F

         02-2331-9989